INTERVIEW SCHEDULE ASST DIR, NURSING, PRINC NURSING, SNR PRIN REG NURSE, REG NURSE I, SNR, CHIEF, PRIN RCO,ASST DIR PHO, SNR HEALTH RECORDS 23RD SEPT 2020