PROPOSED ROUTINE MAINTANANCE AND IMPROVEMENT OF CHIMOI – SHIVANGA –NAMAGARA –
FUBUYE – CHEMUCHE – CHIMORONI – KUVASALI – IKOLI – BULOVI KAMBIRI ROAD -31.6KM (LOT 3)
IN SHINYALU/MALAVA SUB – COUNTIES 25/10/2019