PROPOSED CONSTRUCTION OF 2 NO. BODA BODA SHEDS IN EAST WANGA WARD