PROPOSED CONSTRUCTION OF 2 NO. BODA BODA SHEDS IN MARENYO SHIANDA WARD