TENDER FOR SHINYALU FISH FARM IN SHINYALU SUB COUNTY 18/8/2020